ŠKODA Slovenský raj – propozície 2018

Termín: 8. september 2018 – sobota

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice,Hlavná ulica 171/46,
053 15 Hrabušice, tel.: 053/449 0206, fax: 053/4490206, www.hrabusice.sk

Riaditeľ preteku: Ján Špak
mobil:0905 946 426
Technický manažér: Ľudovít Dulovič
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil:0904 639 882
Značenie tratí: Ing Vladimír Mucha
Hlavný rozhodca: Ing. Richard Gross
Časomiera: Ing. Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis: František Teplický, Stavby a Obchod
email: sao@sao-tatry.sk
mobil: +421 907 196 152
Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

ŠTARTOVNÉ

13 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 4.8.2018 bez trička, s menom na štartovnom čísle + taška
18 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 4.8.2018 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + taška
18 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 19.8.2018 bez trička, s menom na štartovnom čísle + taška
25 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok a v deň štartu bez trička + taška

Pri prezentácií v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

DLHÁ TRAŤ – „B“ modrá 96km, „ELITE“

TRAŤ – „C“ ružová 48km, „PROFI“

TRAŤ – „D“ oranžová 15km, „REKRE“

PREZENTÁCIA:

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 31. 08. 2018 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 01. 09. 2018; od 7:00 do 10.30 hod.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku na účet Slovenskej sporitelňe a.s. do 22.08.2018

číslo účtu: 5050656684/0900;

IBAN: SK4009000000005050656684

SWIFT – BIC: GIBASKBX .

Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR. Pre prihlasovaných poštou do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.
V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia:

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 31. 08. 2018 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 01. 09. 2018; od 7:00 hod.

do 8:30hod. kategória ELITE
do 9:30hod. kategória PROFI
do 10:15hod. kategória REKRE
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom !!!

Vyhlasovanie výsledkov:

1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií: ŠKODA Slovenský raj 2018
2. Vyhlasovanie celkových víťazov jednotlivých kategórií: ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2018

Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení výsledkov.

OBČERSTVENIE V CIELI:

pirohy – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Miesto štartu: Ako minulý rok Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:

09:00 ELITE

10:00 PROFI

10:45 REKRE pozor zmena !!!!

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:
ELITE – 5 x
PROFI – 2 x
Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.30hod.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

CENY A ODMENY:

Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre, vecné ceny od sponzorov.

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

“Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.”  

Hlavnou cenou v tombole bude:

horský bicykel ŠKODA MTB 29+ od hlavného partnera značky ŠKODA

Fotoaparát Canon IXUS 160, ktorý nám venovala do tomboly spoločnosť CANON Slovakia / Fotoservis Hviezda /

Celoročné cestovné poistenie do celého sveta pre celú rodinu zdarma venuje spoločnosť :

UNIVERSAL maklérsky dom a.s. RR SNV 2 – Ing. Kožucha 16

Orientačná mapa

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii. Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s firmou ACS spol s.r.o., autocapingom Podlesok a dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

V.I.P zóna bude v priestoroch bufetu Poniklec, kde je zapezpečené aj parkovanie viď značenie a pokyny personálu.

Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.

„Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia“.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte..