STEFE MTB MARATÓN LEVOČSKÉ VRCHY 2018

Propozície

Usporiadateľ:

CYKLO SPIŠ, o. z.

Kontakt:

CYKLO SPIŠ, o. z., Pri Podkove 5, 054 01 Levoča
0905 318 187

Info:

www.cyklospis.sk , cyklospis@cyklospis.sk

Dátum konania:

Sobota 26.05.2018

Miesto konania:

Resort Levočská Dolina

(POZOR ZMENA ŠTARTU – štartujeme o 3km ďalej v Levočskej Doline)

Štart:
 • 09:00 – Dlhá trať
 • 10:00 – Stredná trať
 • 10:30 – Krátka trať
Cieľ:

Levočská Dolina.
V priestore cieľa organizátor zabezpečil možnosť umytia bicyklov a spŕch pre pretekárov spolu s občerstvením.

Trasy a kategórie:
Dlhá trať
MM Muži 19 – 39 rokov
MMM Masters 40 – 49 rokov
MBM Masters B 50 – 59 rokov
MCM Masters C 60 rokov a viac
ZM Ženy 19 a viac rokov
Stredná trať
JP Juniori 17 – 18 rokov
MP Muži 19 – 39 rokov
MMP Masters 40 – 49 rokov
MBP Masters B 50 – 59 rokov
MCP Masters C 60 rokov a viac
ZJP Juniorky 17 – 18 rokov
ZP Ženy 19 – 39 rokov
ZMBP Ženy Masters B 40 – 49 rokov
ZMCP Ženy Masters C 50 rokov a viac
Krátka trať
Kadeti 15 – 16 rokov
Juniori 17 – 18 rokov
Muži od 19 rokov
ZKŠ Kadetky 15 – 16 rokov
ZJŠ Juniorky 17 – 18 rokov
Ženy od 19 rokov
Horská prémia
Na dlhej trati je vypísaná horská prémia o pohár FRANTIŠKA KOTRÁDYHO.
Prvý muž a prvá žena získa jedinečný pohár.

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Prihlásenie:

Internetom:

Názov účtu: CYKLO SPIŠ
Konštatný symbol: 0308
Číslo účtu (IBAN): SK8011110000001218046006
BIC: UNCRSKBX
Ako Variabilný Symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY. Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko.
Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.

Za prihláseného ste považovaný, až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia:

V mieste štartu maratónu – Levočská Dolina (Resort Levočská Dolina – Reštaurácia Rotunda)

 • piatok: 25.05.2018 od 18:00 hod. do 21:00 hod.
 • sobota: 26.05.2018 od 07:00 hod. do 10:30 hod.
Štartovné:
 • 17 € – pri úhrade do 15.5.2018 – s nárokom na suvenír
 • 20 € – pri úhrade do 26.5.2018 – bez nároku na suvenír
 • 20 € – pri úhrade počas prezentácie – bez nároku na suvenír

V cene štartovného je:štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, tombola.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Vyhlásenie výsledkov:

V priestoroch cieľa cca. o 16:00 – 16:30 hod.

Ceny:

Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:

Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Ubytovanie:

Pre všetkých účastníkov MTB maratónu zo vzdialenejších kútov Slovenska a zahraničia, ktorí hľadajú a zároveň radi privítajú v blízkom okolí možnosť prenocovania v období pred a počas konania nášho MTB maratónu, dávame touto cestou do pozornosti ubytovanie v Rezorte Levočská Dolina. Viac informácií a rezervácia na www.levocskadolina.sk alebo telefónnom čísle: +421 911 789 636.
GPS: 49.068164, 20.609014

Podmienky účasti:
 • prilba na hlave počas celého preteku
 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
 • mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
 • ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 1. Zaslanie  prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
 2.  Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov  zodpovedá  jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
 3.  Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 4.  Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
 5.  Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
 6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku  majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a  sú neprenosné na inú osobu.
 7.  Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
 8. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
 9. Trasa preteku vedie chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.

10. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou. Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.

11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na prednej vidlici bicykla.

12. Protesty je možné  podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 27. 05. 2017 – 16.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

13. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.

14.  Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie  zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

15. Víťazi preteku / výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu / výhru v tombole.

16. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dni po ukončení podujatia

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-16.

 

Na Vašu účasť sa teší organizačný tím CYKLO SPIŠ.