I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.Seriál SLOVAK XCM TOUR 2018 ( ďalej len SXCMT ) pozostáva zo samostatných pretekov zaradených do ročného kalendára. Organizátori jednotlivých pretekov SXCMT si vyhradzujú právo zmeny termínu pretekov alebo ich zrušenie po náležitom upozornení cyklistickej verejnosti.
2.Seriál vyhlasuje a riadi občianske združenie Športový klub HORAL – ALTO Slovakia ( ďalej len vyhlasovateľ).

sídlo :

ŠK HORAL – ALTO Slovakia
Mierová 84
059 21 Svit

3.riaditeľ seriálu:

Ing. Richard Gross
e-mail : riaditel@cyklomaraton.sk

4.hlavný rozhodca seriálu:

Pavol Miazdra
e-mail : rozhodca@cyklomaraton.sk

5.Vyhlasovateľ si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch, právo vylúčiť jednotlivé preteky zo seriálu ešte pred ich začiatkom, o čom primeraným spôsobom upozorní cyklistickú verejnosť.

6.Internetová stránka seriálu: www.cyklomaraton.sk

II. ODRIEKNUTIE A ZRUŠENIE PRETEKOV

1.Každé preteky môže usporiadateľ odrieknuť vopred, najneskôr však 6 týždňov pred konaním pretekov. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci ( napr.: epidémia, živelná pohroma a pod. ).
2.O odrieknutí pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov a zbor rozhodcov telefonicky, faxom, alebo e-mailom.
3.Každé preteky, ktoré boli na požiadanie usporiadateľa zaradené do celoštátneho kalendára, musia byť riadne vypísané a uskutočnené.
4.Vyhlasovateľ má právo zrušiť výsledky ktorýchkoľvek pretekov, ak zistí, že pri nich boli porušené platné pravidlá, alebo že sa uskutočnili za okolností, za ktorých boli neregulárne, alebo pre úplnú pasivitu pretekárov. Proti tomuto rozhodnutiu niet odvolania.

III. MERANIE ČASU

1.Čas sa meria elektronicky. V každom prípade však ešte ručne stopkami. Pre ručné meranie času je možné použiť dvojručičkové stopky, špeciálne digitálne stopky, stopky so záznamovým zariadením a výnimočne jednoručičkové mechanické stopky. Všetky prístroje( elektrické alebo ručné ) používané pre meranie časov pri cyklistickýchpretekoch musia byť pred použitím skontrolované na správnosť chodu ( užívateľom alebo odborným servisom ). Pri zlyhaní elektronického merania bude čas dotyčného pretekára stanovený vo vzťahu k nameraným ručným časom.
Pri ručnom meraní sa pretekárovi meria čas v okamihu, kedy prednoučasťou svojho kolesa pretne pomyselnú zvislú rovinu prechádzajúcu cieľovou páskou. Ak príde do cieľa naraz skupina pretekárov, je všetkým priznaný rovnaký čas.

IV. ROZHODCOVSKÝ ZBOR

1.Športové a technické riadenie každých pretekov prislúcha rozhodcovskému zboru. Rozhodcovia ako zbor, alebo v špecifických prípadoch, individuálne zaisťujú riadenie pretekov z hľadiska športového a dbajú o to, aby tieto súťaže prebiehali v súlade s platnými pravidlami a predpismi. V tomto zmysle majú plnú moc rozhodnúť o všetkých športových záležitostiach podľa platných pravidiel a smerníc, a riešiť aj také prípady, na ktoré pravidlá a smernice nepamätajú.
2.Rozhodcovský zbor sa pri všetkých pretekoch skladá z týchto funkcionárov: hlavný rozhodca, rozhodca, štartér, 1. cieľový rozhodca, 2. cieľový rozhodca, časomerač, sekretár. Jednotlivé funkcie môžu byť kumulované.
3.Pri akomkoľvek zasadaní ( rokovaní ) rozhodcovského zboru môžu byť prítomní len členovia rozhodcov. O prítomnosti iných osôb rozhoduje hlavný rozhodca.
4.Rozhodovanie o udelení trestu je v zbore rozhodcov kolektívne. Hlavný rozhodca zverejňuje konečné rozhodnutie zboru. Priebeh rokovania a hlasovania nesmie byť zverejnený. Právo rozhodnutia jednotlivých rozhodcov o udelení trestu, vrátane okamžitého vylúčenia z pretekov v prípade závažných priestupkov v priebehu pretekov zostáva nedotknuté.

V. PRIHLÁŠKY NA PRETEKY

1.V propozíciách ( rozpise ) každých pretekov musí byť uvedený dátum uzávierok prihlášok.
2.Pretekár, ktorý chce v pretekoch štartovať, je povinný sa v uvedenom termíne riadne prihlásiť.
3.Prihlasovanie na preteky sa realizuje pomocou centrálneho registračného systému na www.cyklomaraton.sk. Ďalšou možnosťou je písomná prihláška v mieste pretekov odovzdaná najneskôr v deň uzávierok prihlášok. Predpokladom prijatia prihlášky je splnenie podmienok pre účasť stanovených organizátorom pretekov.
4.Pretekár, ktorý bude prihlásený k pretekom a usporiadateľ v rozpise uviedol limit maximálnej účasti pretekárov, môže v pretekoch štartovať až po potvrdení prihlášky usporiadateľom, že bolk pretekom vybraný.
5.Pri účasti na pretekoch môže usporiadateľ požadovať štartovné. Výška štartovného musí byť uvedená v propozíciách pretekov.
6.Každý pretekár je zodpovedný za správne a úplne vyplnenú registráciu na www.cyklomaraton.sk. Bez úplne vyplnených všetkých údajov na prihláške nebude prihláška akceptovaná. V prípade nesprávne, alebo neúplne vyplnených údajov sa pretekár vystavuje riziku, že jeho výsledok nebude započítaný do celkových výsledkov seriálu SXCMT.
7.Pretekár je povinný si overiť, že nie je v registračnom systéme SXCMT registrovaný duplicitne. V prípade, že zistí svoju duplicitnú registráciu, je povinný čo najskôr kontaktovať správcu registračného systému (registracia@cyklomaraton.sk) a vyriešiť s ním vzniknutú situáciu. V prípade nesprávne započítaného výsledku z preteku z vyššie uvedeného dôvodu, nesie plnú zodpovednosť pretekár a reklamáciu nie je možné uplatňovať.
8.Každý pretekár je povinný prihlásiť sa do príslušnej kategórie podľa svojho veku, pohlavia a prípadne licencie. V prípade nesprávneho zaradenia do kategórie je možné pretekárovi odobrať za dané preteky body, a to aj spätne.
9.Pre účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Súhlas potvrdzuje zákonný zástupca osobne v kancelárii pretekov svojim podpisom.
10.Zrušenie prihlášky pretekára sa rieši individuálne s organizátorom pretekov. Jednotlivé preteky SXCMT sú otvorené (môžu v nich štartovať pretekári s licenciou SZC aj pretekári bez licencie).
11.Ak sa pretekár prihlási do nesprávnej kategórie, a to aj neúmyselne, môže to mať za následok jeho diskvalifikáciu na daných pretekoch a nezapočítanie bodov do seriálu SLOVAK XCM TOUR 2018.

12.Prehlasovanie na inú trasu v deň pretekov je možné iba so súhlasom rozhodcu. Poplatok za zmenu je 3,-€. Prehlásenie môže byť zamietnuté a to aj bez udania dôvodu. Prehlásiť sa je možné iba raz.
13.Účastníci SXCMT 2018 súhlasia, aby ich e-mailová adresa bola vyhlasovateľom seriálu aj organizátormi jednotlivých pretekov použitá na marketingové účely seriálu, a aby im vyhlasovateľ a organizátori posielali informačné e-maily o novinkách série, ako aj jednotlivých maratónov.
14.Účastníci SXCMT 2018 súhlasia so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v občianskom združení vyhlasovateľa. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne, alebo e-mailom ( registracia@cyklomaraton.sk ) odvolať.

VI. TRASY

A trasa – extrém maratón ( viac ako 120km ) – červená
Výnimočne dlhé a náročné trasy. Celkové prevýšenie je viac ako 4000m. Účastník na takejto trase musí počítať s dlhými hodinami strávenými jazdou nabicykli. Predpokladá to kvalitnú fyzickú prípravu, kvalitný a správne nastavený bicykel a v neposlednom rade aj kvalitnú stravu. Sú to aj trasy pre bajkerov, ktorí chcú zažiť oprávnený dobrý pocit z dobre odvedenej práce a možno aj obdiv svojho okolia.

B trasa – maratón ( dlhá trasa cca 70 až 120 km ) – modrá
Jedná sa o klasické, tzv. dlhé maratóny. Účasť na nich vyžaduje určité skúsenosti a tréning. Vydať sa na takúto trať vyžaduje okrem pravidelnej prípravy aj kvalitnú techniku a adekvátnu stravu.

C trasa – polmaratón ( krátka trasa cca 40 až 60 km ) – ružová
Ide väčšinou o klasické päťdesiatky, ktoré sú často označované ako polmaratóny. Pretekári absolvujú tieto trasy v čase okolo dvoch hodín. Rekreačným cyklistom zase tieto trasy dávajú možnosť užiť si pomerne dlhý čas na bicykli na technicky primerane náročnej a kvalitne značenej trase.

D trasa – štvrťmaratón ( fitnes trasa cca 20 až 30 km ) – oranžová
Pretekári na tejto trase síce získavajú body do celkového hodnotenia v seriáli, ale na samotnom maratóne sa vyhlasujú buď iba určité kategórie, alebo nie sú súťažné vôbec.
1.ŠTARTUJÚCI MÔŽU NA JEDNÝCH PRETEKOCH ŠTARTOVAŤ IBA NA JEDNEJ TRATI. VOĽBA TRATE SA PONECHÁVA NA PRETEKÁROVI. TRAŤ POZOSTÁVA Z PRIESTORU ŠTARTU A CIEĽA ( MÔŽE BYŤ NA RÔZNYCH MIESTACH ), Z PRIESTOROV PRE OBČERSTVENIE A ZO SAMOTNÉHO TELESA TRATE. TRATE ZODPOVEDAJÚ NÁROKOM HORSKEJ CYKLISTIKY. TRATE NIE SÚ UZATVORENÉ A VEDÚ V OTVORENOM TERÉNE, MÔŽU BYŤ VEDENÉ I NA CESTÁCH S VEREJNOU PREMÁVKOU. TRATE SÚ OZNAČENÉ PODĽA JEDNOTNEJ METODIKY. PRE SERIÁL PRETEKOV SXCMT 2018 SÚ STANOVENÉ KATEGÓRIE ( VIĎ. PRÍLOHA Č. 2 – KATEGÓRIE )
2.Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek, ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.
3.Niektoré podujatia SXCMT 2018 sú zároveň aj súčasťou SLOVENSKÉHO POHÁRA XCM ( ďalej iba SP XCM ). Cyklista, ktorý je držiteľom licencie SZC sa pri účasti na maratóne, ktorý je zároveň súčasťou SP XCM vyhodnocuje a boduje v príslušnej kategórii SP XCM ( MUŽI ELITE, ŽENY ELITE, JUNIORI a JUNIORKY), a zároveň v príslušnej otvorenej kategórií daného maratónu.
Do celkových výsledkov SXCMT 2018 sa body započítavajú rovnako všetkým, bez ohľadu na to, či sa cyklista zúčastnil pretekov SP XCM, alebo nie.

VII. PRETEKÁRI

1.Pretekár je povinný brať ohľad na životné prostredie, nesmie odhadzovať žiaden odpad mimo miest na to určených ( vyznačené okolie občerstvovacích a servisných zón ). V prípade porušenia tohto pravidla budepretekár diskvalifikovaný ( DSQ ).
2.Pretekár je povinný sa správať podľa zásad fair – play, t.j. športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný.
3.Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak hlavný rozhodca uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný ( DSQ ).
Ak pretekár z pretekov odstúpi z akéhokoľvek dôvodu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť časomiere, alebo riaditeľovi pretekov, alebo rozhodcovi.
4.Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí.
5.Pretekár je povinný riadne upevniť čip na prednú vidlicu bicykla podľa pripomienok usporiadateľa, alebo časomiery. Po ukončení pretekov je povinný čip vrátiť organizátorovi. Pri nevrátení čipu je pretekár povinný uhradiť organizátorovi poplatok 20,-€.
6.Je zakázané užívať zakázané dopingové látky ( podľa predpisov UCI a SZC ).
7.Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla.
8.Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom a čipom.
9.Od pretekárov sa vyžaduje používať počas celej doby pobytu na trati riadne pripnutúochrannú prilbu. Vprípade porušenia tohto pravidla bude pretekár diskvalifikovaný ( DSQ ).
10.Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať. Výnimku môže udeliť iba rozhodca, a to len v prípade, že číslo prekáža v bezpečnom ovládaní bicykla.
11.Pretekári sú povinní na pretekoch seriálu štartovať dostatočne fyzicky aj technicky pripravení.
12.Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
13.Bicykel používaný pretekárom počas pretekov musí byť v súlade s oficiálnym nariadením / normou pre horské bicykle. Je zakázané použitie časovkárskych predĺžení riadítok a použitie riadítok tvaru „barany“. Povoľujú sa kolesá 26“ a 29“.
14.Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov a štátnych orgánov. Porušenie tohto článku môže byť predmetom diskvalifikácie pretekára.
15.Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného ( napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod. ) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
16.Pretekár bude klasifikovaný za podmienky, že prešiel celú trať, že bol zaznamenaný na kontrolných bodoch a prešiel cieľom ( a všetkými stanovenými prejazdovými kontrolami ) v časovom limite stanovenom organizátorom ( najneskôr však v trojnásobnom čase ako víťaz ). Ako čas štartu sa započítava reálny čas, kedy pretekár preťal predným kolesom pomyslenú kolmicu na štartovnú čiaru. V prípade oneskorenia sa pretekára na štart preteku o viac ako 15 minút nebude pretekár na preteky pripustený.
17.Pretekári môžu odštartovať na pretek aj po termíne oficiálneho štartu. Ako čas štartu sa však započíta reálny čas kedy pretekár preťal predným kolesom pomyslenú kolmicu na štartovnú čiarnu a to najneskôr do 15 minút od oficiálneho času štartu preteku.
18.Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa pretekárom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.

VIII. TRESTY

Pretekárovi môžu byť udelené tresty :

1.Slovné napomenutie
2.Časová penalizácia
3.Diskvalifikácia

O treste rozhoduje hlavný rozhodca v spolupráci s rozhodcovským zborom. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie.

V prípade, že pretekár štartuje na preteku v rámci kategórie Slovenského pohára XCM platí v plnom znení článok 1.18. „Tresty a disciplinárne konanie „ a článok 1.25. „ Priestupky a tresty v súťažiach riadených SZC „ pravidiel Slovenského zväzu cyklistiky s možnosťou uplatnenia sankcií v zmysle týchto pravidiel.
IX. Organizátor

1.Organizátor sa riadi „Súťažno – organizačným poriadkom seriálu“ a jeho prílohami. Ak nie je v týchto materiáloch stanovené inak, platia pravidlá SZC a UCI pre MTB maratóny ( XCM ).
2.Organizátor pretekov je povinný zabezpečiť zdravotnícku pomoc pre všetkých účastníkov pretekov.
3.Meranie času zabezpečuje vopred oznámený oficiálny certifikovaný časomerač.
4.Jednotlivé trate sú značené v zmysle predpisov UCI / SZC. Akékoľvek iné značenie sa považuje výhradne za doplnkové a organizátor je povinný pretekárov na túto skutočnosť upozorniť v poučení pred štartom pretekov.
5.Organizátor je povinný vykonať poučenie zoradených pretekárov pred štartom, v ktorom zhrnie stručný popis trate, upozornení na nebezpečné úseky a informuje o možnostiach občerstvenia. Zároveň ich upozorní na spôsob komunikácie v prípade úrazu, alebo technickej poruchy.
6.Pretekárom, ktorí boli diskvalifikovaní, alebo ktorí nedokončili preteky, alebo bez vážneho dôvodu nenastúpia na štart, neprináleží vrátenie štartovného. Štartovné sa vráti len v odôvodnených prípadoch po odrátaní manipulačného poplatku ( výšku si stanovuje organizátor pretekov ).
7.Oficiálne výsledky podľa kategórií a tratí vyhlasuje organizátor po vyriešení všetkých protestov a po kontrole zápisov z prejazdov kontrolnými stanoviskami.

X. Bodovanie

1.Bodovanie prebieha samostatne v každých pretekoch a zaratúva sa do celkových výsledkov SXCMT 2018 podľa kategórií. Body pre víťazov získané do celkových výsledkov:

A trasa – extrém maratón (červená) 1600 bodov

B trasa – maratón (modrá) 1300 bodov

C trasa polmaratón (ružová) 1000 bodov

D trasa štvrťmaratón (oranžová) 700 bodov

2.Uvedené body získava len najrýchlejší pretekár na danej trati bez rozdielu kategórie. Ostatní pretekári a pretekárky získavajú body v závislosti od dosiahnutého času podľa vzorca: Bn = 1000 x (3 – Tn/T1) / 2; kde: Bn …body n-tého, Tn …čas n-tého, T1 …čas víťaza. Vzorec je nastavený tak, aby do celkového hodnotenia získal body každý pretekár, ktorý príde do cieľa najneskôr v trojnásobnom čase ako víťaz. Počet pretekov v sérii vyhlasuje organizátor seriálu pred začiatkom súťažného ročníka. Pre rok 2018 je to 5 pretekov.

XI. Celkové hodnotenie

1.Do celkového hodnotenia sa každému účastníkovi započítavajú 4 najlepšie výsledky z absolvovaných pretekov z celkového počtu 5 pretekov v ročníku 2018. Predbežné výsledky potvrdzuje hlavný rozhodca pretekov.

XII. Protesty

Je na rozhodnutí hlavného rozhodcu, alebo rozhodcovského zboru či sa bude zaoberať námietkami alebo protestami uplatnenými zo strany pretekárov , alebo vedúcich jednotlivých tímov, či iných tretích strán.

Nepripúšťajú sa žiadne námietky, reklamácie alebo protesty proti zisteným skutočnostiam a priestupkom, ktoré boli uplatnené hlavným rozhodcom, zborom rozhodcov alebo jednotlivými rozhodcami.

Proti rozhodnutiu zboru rozhodcov, ktoré sa týkajú športových záležitostí v priebehu pretekov a ich výsledkov sa žiadne odvolania nepripúšťajú. Odvolacia komisia sa pre jednotlivé preteky alebo súbor pretekov nevytvára. Toto ustanovenie platí pre všetky preteky a disciplíny SXCMT, vrátane majstrovstiev SRa SlP.

Odvolacia komisia sa pre jednotlivé preteky alebo súbor pretekov nevytvára. Toto ustanovenie platí pre všetky preteky a disciplíny SXCMT, vrátane majstrovstiev SR a SlP.
XIII. Záverečné ustanovenia

1.Po ukončení SXCMT 2018 vyhlasovateľ zabezpečí vyhodnotenie celého seriálu formou vyhlásenia výsledkov a usporiadania záverečnej tomboly.
2.Do záverečnej tomboly je zaradený každý účastník, ktorý absolvuje ( je klasifikovaný ) minimálne v 3 maratónoch. Ceny budú losované a odovzdávané po záverečnom maratóne sezóny. Výherca si cenu môže prevziať osobne, v prípade jeho neprítomnosti, mu môžu prevziať cenu členovia jeho klubu. Ak nedôjde k prevzatiu ceny, bude táto uskladnená u vyhlasovateľa a informácia o uskladnení uverejnená na web stránke www.cyklomaraton.sk. Výherca sa s vedením seriálu dohodne na spôsobe prevzatia ceny.
3.Žrebovanie záverečnej tomboly sa uskutoční po vyhlásení celkových výsledkov za rok 2018 na posledných pretekoch ročníka SXCMT 2018.
4.Podmienkou na vyhlásenie kategórie v celkovom hodnotení seriálu SXCMT 2018 a na odovzdávanie cien v danej kategórii je klasifikácia minimálne piatich pretekárov v mužských kategóriách a troch pretekárok v ženských kategóriách v minimálne troch pretekoch seriálu.
5.V prípade partnerských pretekov ( jedná sa spravidla o zahraničné maratóny ), platia pravidlá daných pretekov.

ŠK HORAL – ALTO Slovakia

Vyhlasovateľ seriálu